7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hakkında, veri sorumlusu sıfatıyla UPT Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Şirket) olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Şirketimiz; kişisel verilerinizi, işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik ve diğer gerekli bilgilerinin kaydedilmesi; elektronik kanallar veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi; mevzuat ve diğer otoritelerce öngörülen süre boyunca saklanması, yurt içi ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması, BDDK, TCMB, MASAK ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi ve belge saklama, raporlama, bilgi paylaşımı ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar, dolandırıcılığın önlenmesi, güvenliğin sağlanması, talep ettiğiniz şirketimizin ürün ve hizmetleri ile ilgili bilgi araştırmaları ve değerlendirmelerinin yapılabilmesi; hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, şirketimiz ile gerçekleştirdiğiniz işlemlere ilişkin şirketimizin tarafınıza karşı tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacı ile işlenmekte ve yetkili kurumlara aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra size iletişim izni vermeniz durumunda tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması için işlenebilmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar:
– Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin bilgi paylaşımına izin verdiği/ bilgi paylaşımını zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşlar;
– BDDK, TCMB, MASAK gibi kamu tüzel kişileri; resmi kurumlar,
– Ana hissedarımız, doğrudan ve dolaylı iştiraklerimiz, ana hissedarımızın iştirakleri, bağlı ortaklıkları,
– Mevzuatın izin verdiği hallerde faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurt içi /yurt dışı bankalar, yurt içi / yurt dışı para transferine aracılık eden kurumlar, destek hizmeti kuruluşları ve bağımsız denetim şirketleridir.

Rıza Gerektirmeyen Haller, Kanun’un 5. Maddesi uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Yurt içi ve yurt dışında bulunan UPT Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye veya doğrudan/dolaylı iştiraklerimiz ve hissedarlarımıza ait şubeler, temsilcilik yetkisi verilen kurum / kuruluşlar, Genel Müdürlük, kiosklar, internet sitesi, dijital uygulamalar,şirketimizin hizmet aldığı kurum / kuruluşlar ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Haklarınız; Kanun’un 11. maddesi gereği; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şirketimizce yapılacak masraflar, Kanun’un “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep edilebilecektir.

1 Comment

  1. Faruk Aslan
    03/01/2021

    Almanya’daki akrabalarımız bize para transferi yaptı gerçekten çok hızlı geldi ve komisyon oranları çok düşük.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Canlı Destek
Canlı Destek
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz